VIEW SHINJU'S PROFILE

Shinju Kobayashi Blends

photo of Hoshino Aya Tea
Hoshino Aya Tea
 
by Shinju Koba...
cinnamon, vanilla, chocolate chai pu-erh
photo of Kobayashi Fuyuki Tea
Kobayashi Fuyuki Tea
 
by Shinju Koba...
earl grey moonlight, pu-erh spice, orange
photo of Kobayashi Fuyuko Tea
Kobayashi Fuyuko Tea
 
by Shinju Koba...
blueberry, lemon soleil, vanilla oolong
photo of Shimizu Yukito Tea
Shimizu Yukito Tea
 
by Shinju Koba...
pu-erh hazelberry, caramel, rooibos vanilla chai
photo of Harus Special Witch Tea
Harus Special Witch Tea
 
by Shinju Koba...
earl grey lavender, forest berries, honeybush vanilla