VIEW SHIRASADE'S PROFILE

shirasade Blends

photo of Da Qing
Da Qing
 
by Shirasade
gunpowder, mocha nut mate, turmeric bliss
photo of Zhao Yunlan
Zhao Yunlan
Score: 90
by Shirasade
masala chai, mango green, rooibos caramel
photo of Black-Cloaked Envoy
Black-Cloaked Envoy
 
by Shirasade
green pekoe, gunpowder, citrus mate
photo of Chu Shuzhi
Chu Shuzhi
Score: 90
by Shirasade
green chai, hojicha, yerba mate
photo of Lin Jing
Lin Jing
 
by Shirasade
masala chai, ginseng green, mocha nut mate