VIEW TERRA'S PROFILE

Terra Tenshi Blends

Wei Wuxian
99
Wei Wuxian
Score: 99
by Terra Tenshi
chocolate chai pu erh, blood orange
Lan Wangji
Lan Wangji
 
by Terra Tenshi
white peony, lemon grass
Lan Xichen
Lan Xichen
 
by Terra Tenshi
white peony, lemon grass
Wen Qing
99
Wen Qing
Score: 99
by Terra Tenshi
gunpowder, ginseng green, pomegranate green
Wen Qionglin
99
Wen Qionglin
Score: 99
by Terra Tenshi
gunpowder, ginseng green, cherry green
Tim's Tea
Tim's Tea
 
by Terra Tenshi
chocolate chai, cream, raspberry patch