The Disastrous Life of Saiki K. by Alora Freeman

photo of Saiki K.
Saiki K.
 
by Alora Freeman
lemon soleil, citrus mint green, spearmint
photo of Teruhashi
Teruhashi
Score: 90
by Alora Freeman
summer rose, white strawberry, wild strawberry
photo of Kaido
Kaido
 
by Alora Freeman
grapefruit, white blueberry, white eternal spring
photo of Nendou
Nendou
 
by Alora Freeman
apricot, hazelnut, almond oolong