Hag Sameach- Jewish holiday blends by Sara Elana

Sukkot
99
Sukkot
Score: 99
by Sara Elana
spiced apple chai, pumpkin spice, fiery cinnamon spice
Rosh Hashanah
99
Rosh Hashanah
Score: 99
by Sara Elana
pomegranate, honeybush, candy apple
Yom Kippur
99
Yom Kippur
Score: 99
by Sara Elana
peppermint, decaf orange, decaf ceylon